รูปภาพของฉัน
Miss.Walailak Inthichai [Nampeung] e-mail : omniconnect@hotmail.com FB : Nampueng Walailak Line : walail_inchai Tel : 083-363-7223

28.9.55

สัปดาห์ที่16วันที่ 28 กันยายน 2555


อาจารย์ให้หัวข้อในการฝึกคิดวิเคราะห์
เรื่อง Tablet กับเด็ก ป.1       ข้อมูลจาก ubuntuclub.com ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวรายละเอียดบางส่วน ที่จะลงเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็ก ป.1 ในโครงการ One Tablet PC Per Child ของรัฐบาล โดยผ่านเครื่องของ Scopad ซึ่งเป็นเครื่องที่มีสเปคใกล้เคียงกับ Tablet ตัวจริงที่รัฐบาลจะแจกให้กับเด็ก ป.1 ในปีการศึกษาอีกไม่นานจากนี้ ซึ่งด้านในเป็นตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ที่จะลงให้กับเด็ก ๆ แบ่งออกเป็นหลายหัวข้อด้วยกัน เช่น อีเลินนิ่ง ห้องสมุด มัลติมีเดีย คลังข้อสอบ เป็นต้น ซึ่งสามารถดูได้จากคลิปด้านล่างนี้

Tablet กับเด็ก ป.1
                หลังจากที่รัฐบาลออกมาประกาศว่าจะแจก Tablet ให้กับเด็กป.1 ซึ่งหลายฝ่ายก็สนับสนุนเพราะเห็นว่าเราควรปลูกฝังเรื่องเทคโนโลยีให้เด็กตั้งแต่ตอนนี้ จะทำให้เด็กมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีได้ไม่แพ้กับชาติอื่นๆ แต่หลายฝ่ายก็ไม่สนับสนุน เพราะเห็นว่า เด็กป.1 ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าควรจะใช้อย่างไร และยังไม่จำเป็นต้องใช้ ในความคิดเห็นของดิฉันคิดว่า Tablet มีทั้งข้อดีและข้อเสีย หากจะแจก Tablet ให้กับเด็กป.1จริงๆ ก็ควรบอกวิธีการใช้ให้เกิดประโยชน์ และบอกโทษต่างๆ เมื่อใช้ Tablet ก็จะทำให้เด็กได้รับความรู้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์ แต่หากแจกให้กับเด็กป.1เพียงชั้นเรียนเดียว จะไม่เกิดความยุติธรรม เพราะเด็กในชั้นเรียนอื่นๆ อาจจำเป็นต้องใช้มากกว่าเด็กป.1

อ้างอิง :: Lukwanuch

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้
                ได้เรียนรู้ถึงหลักการในการคิดวิเคราะห์ว่า ในการที่เราจะวิเคราะห์สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราควรที่จะตั้งจุดประสงค์ว่าจะวิเคราะห์เรื่องอะไร แล้วควรที่จะวิเคราะห์ในหลายๆด้านโดยในการเขียนวิเคราะห์ควรที่จะบรรยายเป็นเชิงวิภาคไม่ใช่เชิงวิจารณ์ นอกจากนี้ความที่จะบอกถึง ผลดี ผลเสีย ผลกระทบ หรือข้อบกพร่องอะไร ฯลฯ และแนะแนวทางแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม22.9.55

สืบค้นงานวิจัยสืบค้นงานวิจัย
เรื่องพัฒนาความสามารถทางภาษา
ของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปะด้วยนิ้วมือ                 วรางคณา กันประชา. การพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปะด้วยนิ้วมือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยง, 2551


สามารถดาวโหลดงานวิจัยมาศึกษาได้ คลิกที่นี่ 
สืบค้นจาก :: http://www.thailis.or.th/tdc/


21.9.55

สัปดาที่15


วันที่ 21 กันยายน 2555


อาจารย์สรุปการเรียนรู้
ที่นักศึกษาจะได้รับจากการทำบล็อกความหมายของการคิด
                ฮิลการ์ด (Hilgard ) กล่าวว่า การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมองอันเนื่องมาจากการใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งของ เหตุการณ์หรือ สถานการณ์ ต่าง ๆ บรูโน (Bruno ) กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการทางสมองที่ใช้สัญลักษณ์จินตภาพ ความคิดเห็น และความคิด รวบยอด แทนประสบการณ์ในอดีต ความเป็นไปได้ในอนาคต และความเป็นจริงที่ปรากฏ การคิดจึงทำให้คนเรา มีกระบวนการ ทางสมองในระดับสูง กระบวนการเหล่านี้ได้แก่ ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา จินตนาการ ความใส่ใจ เชาวน์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และอื่นๆ มากาเรต ดับบลิว แมทลิน (Matlin ) กล่าวว่า การคิดเป็นกิจกรรมทางสมอง เป็นกระบวนการทางปัญญา ซึ่งประกอบด้วย การสัมผัส การรับรู้ การรวบรวม การจำ การรื้อฟื้นข้อมูลเก่าหรือประสบการณ์ โดยที่บุคคลนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก็บไว้เป็นระบบ การคิดเป็นการจัด รูปแบบของข้อมูลข่าวสารใหม่กับข้อมูลเก่า ผลจากการจัดสามารถแสดงออกมาภายนอกให้ผู้อื่นรับรู้ได้

                อาจสรุปได้ว่าการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองที่ใช้สัญลักษณ์หรือภาพแทนสิ่งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมี การจัดระบบความรู้ ข้อมูล ข่าวสารซึ่งเป็นประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งเร้าใหม่ ที่ไปได้ ทั้งใน รูปแบบ ธรรมดาและ สลับซับซ้อน ผลจากการจัดระบบสามารถ แสดงออกได้หลายลักษณะ เช่น การให้เหตุผลการแก้ปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากการคิดเป็น กระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง เราจึงควรที่จะทราบเกี่ยวกับสมอง เช่นโครงสร้างทางสมอง และพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์กับ การคิดในลักษณะใดบ้าง


อ้างอิง :: novabizz.com